Di menzogne è, come le stesse

Naturale è perfetta per